ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với trang web của Nissin Foods Việt Nam. Dưới đây là các “Điều khoản sử dụng” trang web này. Bằng việc tiếp tục truy cập trang web này, bạn xác nhận rằng đã đồng ý với các điều khoản sử dụng và quy định tại trang web này. Trường hợp không đồng ý với những điều khoản dưới đây, vui lòng rời khỏi trang web này.

Thay đổi điều khoản sử dụng
Khi chúng tôi – Nissin Foods Việt Nam cần bổ sung thêm nhiều tính năng mới vào trang web này, chúng tôi có thể cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng. Do đó chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng, bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên trang web này. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi gửi các phiên bản sửa đổi trên trang web này. Việc bạn sử dụng trang web này sau bất kỳ sự thay đổi đó là đã đồng ý với các điều khoản của Điều khoản sửa đổi. Do đó, bạn cần phải xem lại Điều khoản sử dụng thường xuyên.

Thông tin phản hồi của bạn
Chúng tôi hoan nghênh ý kiến đóng góp, thông tin phản hồi của bạn liên quan đến trang web này và các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi thông qua trang web này (gọi chung là “Phản hồi”). Phản hồi Bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này được xem là tài sản độc quyền của chúng tôi. Việc bạn gửi phản hồi sẽ được coi là một tập hợp các quyền bao gồm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác trong phản hồi của bạn. Chúng tôi được phép khai thác, sử dụng, sao chép, tiết lộ, hiển thị hoặc thực hiện công khai, phân phối, cải thiện và sửa đổi bất kỳ phản hồi nào của bạn cho bất kỳ mục đích nào, không hạn chế và không có bồi thường bằng bất kỳ cách nào. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ phản hồi nào mà bạn không muốn dành cho chúng tôi.

Chính sách bảo mật trực tuyến
Chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi mô tả cách chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng trang web này. Để xem chi tiết Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Quyền sở hữu trang web và nội dung
Trừ khi được nêu rõ trong điều khoản sử dụng, tất cả các nội dung trong trang web này, bao gồm tất cả các phần mềm và mã hóa, cách thức vận hành trang web này, tất cả các văn bản, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa, âm thanh , video clip, audio-video, và các tài liệu khác được cung cấp thông qua trang web này (gọi chung là “Nội dung”) được sở hữu bởi Nissin Foods Việt Nam hoặc do các bên thứ ba đã được cấp phép cung cấp nội dung của họ cho chúng tôi. Trang web này được bảo vệ theo thương hiệu, nhãn hiệu, thương mại, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại và luật sở hữu trí tuệ khác. Ngoài ra, toàn bộ nội dung của trang web này được Nissin Foods Việt Nam sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp và nâng cao nội dung của trang web này.

Chúng tôi đồng ý cấp phép cho bạn một phiên bản hạn chế để tải về và bản in của bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web này mà bạn được quyền truy cập, nhưng chỉ để sử dụng cho nội bộ doanh nghiệp của bạn hoặc cho cá nhân bạn cho mục đích phi thương mại, và không được phép xóa bỏ, sửa đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, hoặc thông tin độc quyền nào từ các nội dung mà Bạn tải về. Cấp phép trên phải tuân theo các Điều khoản sử dụng và không bao gồm quyền sử dụng, khai thác, thu thập hoặc các phương pháp tương tự. Cấp phép này có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và có hoặc không có nguyên nhân. Bạn không được cho phép người khác sao chép, phân phối, thực hiện hoặc hiển thị công khai, phát sóng, khai thác hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web này trừ khi được quy định rõ ràng trong điều khoản sử dụng mà không được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.

Nội dung Bên thứ ba
Một số thông tin, bài viết và tài liệu khác có sẵn thông qua trang web này được cung cấp cho Nissin do các bên thứ ba. Tất cả các nội dung, tài liệu được cung cấp bởi bên thứ ba có nguồn gốc xác định. Những nội dung, tài liệu này được cung cấp để đáp ứng sự quan tâm và nhu cầu của bạn. Chúng tôi không cam đoan và đứng ra bảo đảm tính cập nhật, chính xác, đầy đủ và xác thực của các nội dung này.

Thương hiệu
Các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng hoặc hiển thị trên trang web này ( “Thương hiệu”) được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của các thành viên của Nissin, các chi nhánh, hoặc các bên thứ ba. Bạn không thể sử dụng bất kỳ Thương hiệu hiển thị trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của Nissin hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá.

Liên kết đến các bên thứ ba
Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác thuộc sở hữu của bên thứ ba (chẳng hạn như, các nhà quảng cáo, đối tác liên kết, các đối tác chiến lược, hoặc những người khác). Chúng tôi không chịu trách nhiệm thẩm định, đánh giá, và chúng tôi không đảm bảo các sản phẩm hay dịch vụ của bất kỳ các doanh nghiệp, cá nhân hoặc tính chính xác của nội dung trên các các trang web của họ. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm cho những hành động, sản phẩm, và nội dung của bất kỳ trang web đó. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba, bạn nên xem xét lại các điều khoản áp dụng sử dụng và chính sách đối với các trang web đó. Việc đưa vào một liên kết trong trang web này không bao gồm sự chứng thực của chúng tôi về trang web bên thứ ba đó. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web liên kết nào, Bạn chấp nhận các nguy cơ có thể có liên quan đến trang web liên kết đó.

Liên kết đến những trang web Nissin khác
Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của Nissin hoặc các chi nhánh của chúng tôi. Các trang web khác nhau được sử dụng cho các mục đích khác nhau và do đó có thể có các điều kiện khác nhau của chính sách sử dụng và bảo mật. Những Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật trực tuyến trên chỉ áp dụng cho trang web của Nissin Foods Việt Nam. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ trang web khác, Bạn nên xem lại những điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của trang web đó.

Chối bỏ đảm bảo
Tất cả nội dung có thể thay đổi và được cung cấp cho bạn “như thể” không có bất cứ bảo đảm nào, cho dù dưới các hình thức rõ ràng hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ đảm bảo mặc định nảo về khả năng thương mại và phù hợp với bất kỳ mục đích sử dụng cụ thể nào.
Xin lưu ý rằng một số địa phương có thể không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Loại trừ trách nhiệm pháp lý:
Sử dụng trang web là rủi ro của riêng bạn. Công ty Nissin Foods Việt Nam, các công ty trực thuộc hay liên kết, viên chức hay giám đốc, đại lý hay bất kỳ bên thứ ba trong quá trình tạo ra, sản xuất, hay chuyển giao trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hoặc phát sinh bên ngoài, bên trong dưới bất cứ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng trang web hay nội dung trang web dù là dựa vào hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc mặt khác, ngay cả khi được khuyên về khả năng của thiệt hại.
Xin lưu ý rằng một số địa phương có thể không cho phép loại trừ những thiệt hại nhất định, vì vậy một số loại trừ trên có thể không áp dụng.

Trách nhiệm hữu hạn
Trong mọi trường hợp, công ty Nissin Foods Việt Nam, các công ty trực thuộc hay liên kết, viên chức hay giám đốc, đại lý hay bất kỳ bên thứ ba trong quá trình tạo ra, sản xuất, hay chuyển giao trang web, không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho mọi mất mát ngẫu nhiên, mất mát hoặc thiệt hại đặc biệt kể cả mất lợi nhuận, thu nhập, tiết kiệm, dữ liệu hay uy tín, phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web này hoặc liên quan đến nội dung, sản phẩm và dịch vụ làm sẵn thông qua trang web này.
Mỗi các giới hạn trách nhiệm trên áp dụng với mức độ pháp luật cho phép, dù các trách nhiệm cáo buộc là dựa vào hợp đồng, sơ suất hoặc lỗi khác; ngay cả khi đại diện ủy quyền của Nissin Foods Việt Nam hoặc một chi nhánh cấp phép hoặc cung cấp dịch vụ đã được tư vấn hoặc nên biết về khả năng của tổn hại; và không liên quan đến thành công hoặc hiệu quả của biện pháp khác.
Xin lưu ý rằng một số địa phương có thể không cho phép loại trừ trách nhiệm đối với một số loại tổn hại, vì vậy một số loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Sửa đổi và Ngừng
Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ hoặc sửa đổi, ngừng cung cấp các dịch vụ trên trang Web này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Sự giải thích
Như được nêu ra trong điều khoản sử dụng, thuật ngữ “bao gồm” được hiểu là  “bao gồm, nhưng không giới hạn.”

Khước từ
Bất kỳ sự thiếu sót nào của chúng tôi trong việc yêu cầu thực hiện các quy định hoặc các quyền quyết định của các Điều khoản Sử dụng trong tài liệu này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản đó. Tất cả các miễn trừ phải được thực hiện bằng văn bản. Trừ khi văn bản miễn trừ có chứa một tuyên bố rõ ràng ngược lại, các điều khoản sử dụng không từ bỏ bất kỳ ai về hành vi vi phạm các quy định của các Điều khoản Sử dụng cũng như từ bỏ bất kỳ quyền quy định trong Quy chế, từ bỏ chính điều khoản này, hoặc là từ bỏ bất kỳ quyền theo các Điều khoản sử dụng.

Tách từng phần
Nếu bất kỳ điều khoản của các Điều khoản sử dụng này được tổ chức bởi một tòa án có thẩm quyền cho là trái pháp luật, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để thực hiện tốt nhất các mục tiêu của những điều khoản cũ đến mức tối đa cho phép của pháp luật, phần quy định còn lại của các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận
Những điều khoản sử dụng trên đây, đươc bổ sung hoặc sửa đổi bằng cách áp dụng trong Thông báo bảo mật hiện hành hoặc bằng cách nhấp chuột đồng ý, bao gồm toàn bộ những thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi đối với Trang web này và thay thế cho tất cả thông tin liên lạc, đàm phán, thỏa thuận trước đó, dù bằng lời nói, bằng văn bản, hoặc điện tử giữa Bạn và chúng tôi.

Các câu hỏi về các điều khoản sử dụng
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các khoản sử dụng, xin vui lòng

Gửi e-mail tới: info@nissin.com