QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Nhà máy Nissin có thể đạt được quy mô sản xuất lớn và tạo ra các sản phẩm chất lượng cao chính là nhờ sử dụng công nghệ tự động hóa tất cả các bước, từ bước đầu tiên trộn bột cho đến bước đóng gói thành phẩm cuối cùng.

Dưới đây là mô hình giới thiệu quy trình sản xuất các sản phẩm mì gói.